An IndieWeb engine for a self-hostable website. https://koype.net/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

21 řádky
742B

 1. .PHONY: help
 2. APP_NAME ?= `grep 'app:' mix.exs | sed -e 's/\[//g' -e 's/ //g' -e 's/app://' -e 's/[:,]//g'`
 3. APP_VSN ?= `grep 'version:' mix.exs | cut -d '"' -f2`
 4. BUILD ?= `git rev-parse --short HEAD`
 5. help:
 6. @echo "$(APP_NAME):$(APP_VSN)-$(BUILD)"
 7. @perl -nle'print $& if m{^[a-zA-Z_-]+:.*?## .*$$}' $(MAKEFILE_LIST) | sort | awk 'BEGIN {FS = ":.*?## "}; {printf "\033[36m%-30s\033[0m %s\n", $$1, $$2}'
 8. build: ## Build the Docker image
 9. docker build -f Dockerfile.build --build-arg APP_NAME=$(APP_NAME) \
 10. --build-arg APP_VSN=$(APP_VSN) \
 11. -t $(APP_NAME):$(APP_VSN)-$(BUILD) \
 12. -t $(APP_NAME):latest .
 13. run: ## Run the app in Docker
 14. docker run --env-file config/docker.env \
 15. --expose 4000 -p 4000:4000 \
 16. --rm -it $(APP_NAME):latest